ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
 • แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566-2570
 • แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รายงานประจำปี 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  • กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
  • กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
  • กลุ่มติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาการสหกรณ์
   การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
   แผนปฏิบัติราชการ
   ความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
   CPD Annual Report
   พรบ. สหกรณ์ ไทย อังกฤษ
   องค์กรคุณธรรม
   เอกสารการบรรยายกองแผนงาน
   แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด

   ระบบงานกองแผนงาน

   • ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมฯ
   • ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์
   • ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project
   • ระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
   • ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    ข่าวประชาสัมพันธ์

    อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์์ ศรีสุวรรณ์
    ผู้อำนวยการกองแผนงาน

    ภาพข่าวกิจกรรม

    ดูทั้งหมด
    • วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    กรมส่งเสริมสหกรณ์
    คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
    eMENSCR
    ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
    ยุทธศาสตร์ชาติ
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สำนักงบประมาณ
    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

    เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    Facebook
    Entry Thailand