ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • welcome to website
 • องค์กรคุณธรรม
 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
 • การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบาย ปี 2567
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
 • ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
 • ความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 • ผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • คู่ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉ 5 66-70
 • แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566-2570
 • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
  แผนพัฒนาการสหกรณ์
  การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
  แผนปฏิบัติราชการ
  ความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
  CPD Annual Report
  พรบ. สหกรณ์ ไทย อังกฤษ
  องค์กรคุณธรรม
  เอกสารการบรรยายกองแผนงาน
  แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด

  ระบบงานกองแผนงาน

  • ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมฯ
  • ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์
  • ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project
  • ระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
  • ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   • สารนายกรัฐมนตรี
   • Calendar budget2568

    ข่าวประชาสัมพันธ์

    อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์์ ศรีสุวรรณ์
    ผู้อำนวยการกองแผนงาน

    ภาพข่าวกิจกรรม

    ดูทั้งหมด
    • วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    กรมส่งเสริมสหกรณ์
    คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
    eMENSCR
    ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
    ยุทธศาสตร์ชาติ
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    สำนักงบประมาณ
    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

    เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    Facebook
    Entry Thailand